Sarah Kaiser – Jazz, Soul & More

Sarah Kaiser Band

Die Sarah Kaiser Band spielt Lieder aus dem Album „Grüner“