Sarah Kaiser – Jazz, Soul & More

Sarah Kaiser & Agita Rando (p) – Jazz im Kloster