Sarah Kaiser – Jazz, Soul & More

Sarah Kaiser Trio: „Vom Himmel Hoch“